درخواست تمدید عضویت

شیوه درخواست تمدید عضویت جهت اعضایی که در سامانه جدید عضو بوده و شماره عضویت دارند.

زمانی که عضو سازمان نیاز به تمدید عضویت با همان مقطع تحصیلی که با آن به عضویت سازمان درآمده است را داشته باشد، بایستی از طریق گزینه تمدید عضویت و تکمیل فرم تمدید عضویت اقدام نماید.

تکمیل فرم درخواست تمدید عضویت:

در صورتی که عضو سازمان با مدرک کارشناسی ارشد در سامانه عضویت داشته ولی نیاز به تمدید عضویت با مدرک دکتری را داشته باشد بایستی به جای درخواست تمدید عضویت از درخواست ارتقاء مدرک استفاده نماید. با این درخواست علاوه بر ارتقاء به دکتری تمدید نیز صورت می گیرد.

بروزرسانی : 1400/09/15
19236