درخواست ارتقاء مدرک دکتری

شیوه درخواست ارتقاء مدرک دکتری جهت اعضایی که در سامانه جدید عضو بوده و شماره عضویت دارند.

در صورتی که عضو سازمان با مدرک کارشناسی ارشد در سامانه عضویت داشته ولی نیاز به تمدید عضویت با مدرک دکتری را داشته باشد بایستی به جای درخواست تمدید عضویت از درخواست ارتقاء مدرک استفاده نماید. با این درخواست علاوه بر ارتقاء به دکتری تمدید نیز صورت می گیرد.

تکمیل فرم درخواست ارتقاء مدرک:

توجه نمایید تمامی فیلدهای مربوطه بایستی تکمیل گردد.

فیلدهای تاریخ دار را به صورت روز، ماه و سال تنظیم نمایید

بروزرسانی : 1401/04/12
4297