درخواست کارت المثنی

شیوه درخواست کارت المثنی جهت اعضایی که در سامانه جدید عضو بوده وتاریخ عضویت معتبر دارند..

آن دسته از اعضایی که به هر دلیل کارتشان مفقود شده است و در سامانه جدید تاریخ اعتبار معتبر دارند می توانند از طریق درخواست کارت المثنی اقدام به دریافت کارت نمایند.

تکمیل فرم درخواست کارت المثنی:

لازم به ذکر است در صورت عدم تاریخ عضویت معتبر بایستی تمدید عضویت صورت بگیرد، که در این صورت کارت تمدید تحویل می شود و نیازی به کارت المثنی نیست.

بروزرسانی : 1400/09/15
2180