درخواست ثبت محل اشتغال پروانه تخصصی

شیوه درخواست ثبت محل اشتغال جهت اعضایی که در سامانه جدید پروانه دارند.

جهت ثبت محل اشتعال و نمایش آن در جستجوی عمومی، بایستی با داشتن پروانه ثبت شده در سامانه جدید درخواست ثبت محل اشتغال را تکمیل و ارسال نمایید

بروزرسانی : 1401/04/14
970